חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

פרויקטים – חוות דעת מומחה

  חוות דעת מומחה לבית המשפט – תביעה נגזרת נגד הדירקטורים בחברת בזק
התביעה היא נגד הדירקטורים בבזק וחברת מריל לינץ. כאשר החליטה יורוקום הנמצאת בשליטת אלוביץ לבצע עסקת בעלי ענין ולמכור את מניות המיעוט שלה ביס לחברת בזק, הנמצאת אף היא בשליטתה, היא פעלה לפי הספר. היא מנתה וועדה של דירקטורים בלתי תלויים שניהלה את עסקת הרכישה במשל למעלה משנה. הוועדה שכרה את שירותיהן של שלוש חברות ייעוץ בעלות מוניטין לקבוע את שוויה של חברת יס. למרות כל זאת, השווי שנקבע לעסקה מקפח באופן קיצוני את בעלי המניות בבזק ועל כך הוגשה בקשה לאישור תביעה נגזרת לבית המשפט הנתמכת בחוות דעתי.

  חוות דעת כלכלית לבית הדין הארצי לעבודה על רפורמת הנמלים המוצעת
חוות דעת זאת נכתבה על ידי פרופסור אביה ספיבק ועל ידי. העבודה נכתבה על פי הזמנת ההסתדרות ווועדי העובדים בנמלי חיפה ואשדוד. על אף שחוות דעת זאת נכתבה עבור צד בעל ענין בנושא, היא מציעה מתווה שישרת את צרכי המשק, את עקרונות הניהול התקין ואת האינטרסים של העובדים. בסופו של דבר לא נעשה כל שימוש בחוות דעת זאת.

  חוות דעת מומחה לבית המשפט – תאגד ימים. קרית ים
סוגיית כפל הגביה בין אגרת הביוב להיטל הביוב נדונה בשנים האחרונות בעשרות תביעות שהוגשו נגד תאגידי מים וביוב. לדעתי המקור לכל התביעות הללו הוא ברגולציה לא עקבית מצד רשות המים, שהיא מצידה נגררה לכך עקב לחצים פוליטים. במסמך זה עיקר הדיון הוא בשיטת ההצמדה של תעריפי ההיטל, אך גם סוגיית כפל הגביה מקבלת התיחסות

  חוות דעת מומחה – תביעה ייצוגית נגד חברת דורי בניה ואחרים
ביום בהיר אחד בחודש יולי 2014 התבשרו המשקיעים בחברת קבלנות הביצוע הציבורית דורי בניה כי החברה הפסידה למעלה מ-400 מיליון ש"ח בשנתיים האחרונות, בניגוד לדיווחיה הכספיים במשך שבעה רבעונים רצופים. הדבר הצריך הצגה מחדש של ספרי החברה והביא לנפילה של כ- 50% בשער המניה. וכן הביא הדבר להגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שאליה צורפה חוות דעת מומחה שנכתבה על ידי.

  חוות דעת מומחה שניה בתיק בזן
כתגובה על חוות דעתי בתיק בזן הגישה החברה חוות דעת נגדית שנכתבה על ידי פרופסור יורם עדן. פרופסור עדן טוען שסוגיית הגלוי הנאות של עסקות האשראי החריג של בזן היא סוגיה חשבונאית, תחום שבו יש לו מומחיות, בניגוד לי. זו כמובן אינה עמדתי. מדובר בסוגיה כלכלית מובהקת, שלא ניתן להשאיר אותה לשיקול דעת של רואה חשבון או של עורך דין. זוהי הטענה העיקרית בחוות דעתי השניה, שגם עוסקת בשאלה האם בזן הטעתה את האנליסטים בדיווחיה על אותן עסקות. המשפט עדיין מתנהל אצל כבוד השופט כבוב במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

  חוות דעת מומחה – תשובה לחוות הדעת שהוגשה מטעם חברת חג'ג'
בתיק זה הוגשה חוות דעת נגדית מטעם חברת חג'ג' שנכתבה על ידי חברת גיזה. בית המשפט אפשר לנו להגיש חוות דעת שניה שתתמודד עם חוות דעת גיזה.

  חוות דעת מומחה – תיק קווי אשראי
חוות דעת זאת שהוגשה לבית המשפט במרץ 2014 היא חוות הדעת הרביעית שנכתבה בנושא זה, פרשה שתחילתה בשנת 1995 ותיק פרוק שמתנהל משנת 1999.חוות דעת קודמות נכתבו על ידי פרופסור אריה עובדיה, פרופסור אפרים צדקה ופרופסור אמיר ברנע. חוות דעתי מנתחת את שלוש חוות הדעת הקודמות ותומכת בעמדת המפרקים של החברה המייצגים את בעלי אגרות החוב.