חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

תמצית חוות הדעת מומחה לבית המשפט אמישארגז

חוות דעת זאת היא חוות דעת מומחה לבית המשפט, בתובענה ייצוגית נגד חברת אמישראגז היא גם חוות דעת נגדית לחוות הדעת של המומחה מטעם אמישראגז.

לקריאת חוות דעת מומחה לבית המשפט של אמישראגז המלאה בפורמט pdf

עמדות הצדדים בקשר לחוות הדעת

אין מחלוקת בין הצדדים בתיק זה, כי במשך ארבע וחצי שנים, מאז מאי 2015- ועד נובמבר 2019, הפרה המשיבה, חברת אמישראגז, חובה חקוקה להציג את המחיר הממוצע שהיא גובה מדי חודשיים מלקוחותיה על שירותיה בישובים השונים בארץ באתר האינטרנט שלה.

בנוסף, אין מחלוקת, כי בדיווח של אמישראגז למשרד האנרגיה, לא דווחו לכל הפחות הנתונים במגדל העמק ונצרת, כך שגם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה נעדרו נתונים אלו. לטענת המשיבה שאינה נסמכת על ראיות פוזיטיביות, באותה התקופה, היא דיווחה על המחירים הממוצעים לשירותים אלו בכל ישובי הארץ למשרד האנרגיה מלבד מגדל העמק ונצרת כאמור, אשר הציג נתונים אלו באתר שלו, יחד עם נתוני החברות האחרות בענף.

טענות המשיבה בחוות דעת מומחה לבית המשפט

משכך, לטענת המשיבה, יכלו לקוחותיה לגלוש באתר המשרד לאנרגיה, שם הוצג בשנים אלו מחשבון השוואה של עלויות שירותים אלו לפי ישובים, וכך היו יכולים לדעת על המחיר שהם משלמים, לעומת הממוצע בישוב שלהם ולעומת המחירים הממוצעים של המתחרים. אם כך, ממשיכה המשיבה וטוענת, לא נגרם כל נזק ללקוחותיה, אף שהיא לא עמדה בדרישות הרגולטור.
עוד מוסיפה המשיבה לאמור, באמצעות חוות דעת "פרלמן", כי גם לאחר שהחלה בסוף שנת 2019 להציג את מחיריה באתר שלה כנדרש, לא נרשמה ירידת המחיר הממוצע אצלה לעומת החברות המתחרות, שהיו אמורות אף הן, להציגו באתריהן כנדרש מאז חודש מאי 2015.

ולסיום מוסיפה אמישראגז ומדווחת בחוות דעת "פרלמן", כי גם לאחר שהוצגו המחירים באתר שלה, (בסוף שנת 2019), מספר הגולשים באתר היה מועט יחסית, מה שמעיד לטענתה, כי לאי הצגת המחירים באתר שלה, בשנים 2015-2019, לא היתה השפעה על לקוחותיה ולא נגרם להם הפסד כספי.

חוות דעתי תתמודד עם כל הטענות הללו ותוכיח, לדעתי, כי אין בהן ממש.
אטען, כי כדי להבין את סוגיית מחירי הגפ"מ למשקי בית צריך להבין את מבנה שוק הגפ"מ למשקי בית וכיצד נקבעים בו המחירים. מי שמנסה לטעון טענות לגבי שוק זה, מבלי להציג את מהותו של השוק הזה, שוק לא תחרותי שפועל כקרטל שנשלט על ידי שלוש חברות גדולות וותיקות ששולטות יחד על כ- 80% מהיקף הפעילות מול משקי הבית, כמוהו כמי שדן בסוגיה מסוימת ללא דיון בהקשר שלה.

כל חוות דעת מומחה לבית משפטי היא תלוית הקשר

דיון ללא הקשר, כמוהו כהצגת חלק מהאמת ולא כולה, דבר מטעה, לא מקובל ולא נכון, שאי אפשר להסכים לו. בכוונתי להראות כי אי הצגת המחירים באתר המשיבה כנדרש, הביאה לפגיעה בציבור לקוחות אמישראגז ולנזק כספי.

את ההוכחה של "פרלמן", כאילו לא היתה פגיעה בצרכנים בעטיה של הימנעות המשיבה להציג את מחיריה באתרה כנדרש, אני דוחה; אין היא מבוססת על אופן התנהלות הענף, על דרך קביעת המחירים של שלוש החברות הגדולות ולכן, אין היא מוכיחה דבר. ההפך הוא הנכון, נתוני "פרלמן" מראים, כי במקרים שיש מודעות בקרב הצרכנים לגביית הייתר של שלוש החברות הגדולות בענף, דין מחיריהן לרדת.

אי אפשר להסיק דבר לגבי התביעה שלפנינו, מהצגת מסלול המחירים הממוצעים בשלוש החברות במשך שנה אחת. ובכלל, הצגת הממוצע אינה כלי סטטיסטי הולם לניתוח התפתחות המחירים אצל חלק קטן מהצרכנים, שכן אין המחיר הממוצע יכול לשקף נכונה השפעה שנגרמה לאותה קבוצה קטנה בעטיו של מחדל המשיבה.

חישוב הנזק בחוות הדעת

משכך, ומשקבעתי כי נגרם נזק כספי ללקוחות, אערוך אומדן שמרני לגובה הנזק הכספי לציבור הלקוחות מקרב משקי הבית של המבקשת בכל הארץ, לקוחות הצורכים גז בישול באמצעות מערכת מרכזית. לשם כך, אשען על הנתונים שמציג "פרלמן" בחוות דעתו על מספר הגולשים באתר החברה, לאחר שהחלה להציג בו את מחיריה הממוצעים כנדרש. אדגיש, כי חוו"ד זו מבוססת על נתונים שהוצהרו ע"י אמישראגז בחוות דעת מטעם "פרלמן". מאחר ובשלב זה, אמישראגז לא הציגה בפני כל ראיה לביסוס נתונים אלה, הרי שאנתח את המצב על בסיסם, אך בשלב מאוחר יותר, כאשר יוצגו הנתונים המדויקים וראיות להם, אבצע התאמות על בסיס נתוני האמת שיוצגו בפני.

חוות דעתי, אם כך, שלוש משימות לפניה:

ראשית ,להציג את שוק הגפ"מ למשקי בית, הגז הביתי או גז הבישול, בהקשרו הנכון, שוק קרטלי לא תחרותי שבו שלוש החברות הגדולות הן שמכתיבות מחירים למשקי הבית. שוק שבו שורר שנים רבות שווי משקל לא תחרותי ונגבה מחיר גבוה מהצרכנים, שלא היה מתאפשר לו היתה תחרות חופשית בענף. זה יהיה ניתוח איכותי וכמותי.

שנית, אעמוד על הקשיים בטעונים של "פרלמן" שלפיו כלל לא נגרם נזק כספי ללקוחות המשיבה, כפועל יוצא של הפרה מצדה של חובה חקוקה. נתוני "פרלמן" תומכים בעמדתי, כי מדובר בשוק קרטלי, עם גביית יתר מצד שלוש החברות הדומיננטיות שמנצלות לטובתן את חסמי ההיצע והביקוש שהענף מתאפיין בהם, וזאת על מנת לגבות מחיר לא תחרותי ומופרז מלקוחותיהן. האדישות; חוסר הידע והמודעות של הצרכנים, משחקות לידי החברות הגדולות שמנצלות זאת לטובתן. אי מסירת המידע הנדרש לצרכנים, כפי שעשתה אמישראגז, מחזק את כושרה להפקיע את מחירי הגפ"מ שמשלמים משקי הבית.

שלישית, אציע את האומדן הכלכלי, הכספי, של הנזק שנגרם בתקופה הרלוונטית לבקשה האישור, ללקוחות המשיבה. יהיה זה אומדן סביר ושמרני המבוסס על נתונים שאמישראגז עצמה הציגה בפני בית המשפט.