חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

חוות דעת כלכלית | חוות דעת כלכלית לבית המשפט | ד"ר מאיר אמיר
 

מהי חוות דעת כלכלית ?

חוות דעת כלכלית היא מסמך שכותב אותו כלכלן ועניינה קביעת דעה מקצועית של כלכלן בתחום או בנושא כל שהוא שהכלכלן יכול לנתח בכלי הניתוח שלו: המודלים התאורטים והניסיון המעשי שלו.

ככזו אין היא שונה עקרונית מחוות דעת מדעית, רפואית או הנדסית, כולן חוות דעת שנכתבות על ידי אדם בעל ניסיון בתחום הנשען על ידע תיאורטי.

אך יש כמובן מקום להציע הררכיה בין חוות הדעת השונות.

מה הבדל בין חוות דעת כלכלית למדעית?

חוות דעת מדעית היא בדרך כלל חוות דעת חד משמעית שיש לה פתרון אחד ויחיד: למשל בדיקת רקמות גנטית, בדיקת דם, זהוי טביעת אצבעות וכיוב'. המדע הוא מדויק וחד משמעי; בהינתן חומר הגלם העובדתי, ניתנת תשובה מדויקת. לכן חוות דעת מעין אלו הן קבילות בבתי משפט וידועים מקרים שבהם אנשים שהורשעו ברצח בבית משפט שוחררו עקב תוצאות של בדיקות גנטיות שהתבצעו במועד מאוחר יותר.

מה הבדל בין חוות דעת כלכלית להנדסית?

חוות דעת הנדסית קרובה לחוות דעת מדעית. אכן ההנדסה יכולה להחשב כקרובה מאד למדעים המדויקים והיא מאפשרת הסקת מסקנות חד ערכית בהינתן נתונים הנדסיים מסוימים. האם התכנית של הקונסטרוקטור היתה נכונה מבחינת הנדסית, האם הקבלן ביצע את התכנית כפי שהכין המהנדס, ומה גרם להתמוטטות הגשר או לשקיעת הכביש, אלו שאלות שבדרך כלל ניתן לתת להן תשובה ברורה וקבילה.

מה הבדל בין חוות דעת כלכלית לרפואית?

וכך גם בחוות דעת רפואיות, אולי לא באותה רמת ביטחון שיש במתן חוות דעת הנדסיות או מדעיות, אבל בדרך כלל יש מצע תיאורטי רחב שניתן להסיק ממנו מסקנות ברורות. אבל הרפואה עדיין לא יודעת להבין את פעילות גוף האדם כפי שההנדסה האזרחית יכולה להסביר את תורת המבנה וחוזק חומרים, בכל זאת גוף האדם מורכב יותר ולא כל בעיה ניתנת לפרוש או פיתרון חד וחלק.

תקפותה של חוות דעת כלכלית

מתחת לשלוש ההררכיות הללו של המדע, ההנדסה והרפואה נמצאת הדיסציפלינה הכלכלית, שמבחינה מדעית, היכולת לנבא תופעות בהינתן מצע עובדתי, היא נחותה מהן. הכלכלה היא חלשה מאד בנבוי לגבי העתיד, אין היא יכולה להכיל את כל המשתנים שישפיעו על התפתחויות כלכליות בעתיד והיא זוכה, בצדק, לביקורת בתחום זה.

אך ניתוח תופעות ומצבים שכבר קרו מאפשר לכלכלה ליצור מכנה משותף בין כלכלנים רבים. כאשר כל העובדות נמצאות בפניך, יש סכוי שתגיע למסקנה שמרבית הכלכלנים יאשרו אותה, אם יש הסכמה בצד העובדתי, שכן, התיאוריה היא תיאוריה אחת ומקובלת.

עדיין אנו רואים כי כלכלנים שונים כותבים חוות דעת שונות, אפילו אם הם מעומתים עם אותם בסיסי עובדות ונתונים. זאת עקב העובדה שרוב חוות הדעת מוזמנות על ידי גורמים בעלי ענין ויש זיקה מסוימת בין מי שמזמין (ומשלם) את העבודה לבין מה שיכתב בה. זאת מבלי להמעיט בערכן של מחלוקות לגיטימיות באשר לתסריטים עתידיים.

כמובן שהשאלה היא שאלה של מידה. כלכלן בעל יושרה, ששמו חשוב לו יותרמכל דבר אחר, יהיה מושפע פחות מזהות מזמין חוות הדעת.

כאשר אתה קורא חוות דעת של כלכלן אחר, כאשר אתה משמש כבודק בלתי תלוי מטעם בית המשפט, אתה יכול להסיק ממנה על יכולתו של הכלכלן שכתב אותה וגם על היושרה שלו.

סוגי חוות דעת כלכלית

חוות דעת כלכליות נחלקות לשנים: חוות דעת שעניינן ניתוח כלכלי של ארועים שכבר קרו וחוות דעת שעניינן ביצוע אומדנים ותחזיות כלפי העתיד.

בקטגוריה הראשונה נמצאות חוות דעת מומחה כלכלי שעוסקות בניתוח ארועים שכבר קרו ועליהן נסב סכסוך משפטי או במישור המקרו, ניתוח של צעדי מדיניות שנעשו בעבר.

לקטגוריה השניה שייכות הערכות שווי ותכניות עסקיות שהן בדרך כלל צופות פני עתיד. לכן יש שוני רב בהערכות שווי בין כלכלנים והדברים ידועים.

חוות דעת כלכלית פרויקט פינוי בינוי

מדובר בחוות דעת כלכלית שהוגשה לעיריית ררצליה בקשר לפרויקט פנוי בנוי בשכונת נווה ישראל. מדובר בפנוי מרכז מסחרי מיושן והקמת כ- 100 יחידות דיור. הבדיקה הוכיחה כי יש כדאיות כלכלית לפרויקט אך נדרשת מעט יזמות ציבורית וחשיבה עסקית. כל עודלא תימצא יזמות זאת, לא יצא פרויקט אורבני חשוב זה לדרך

חוות דעת מומחה - שינוע מכולותחוות דעת כלכלית שינוע מכולות במעבר ג'למה

p01_240

הפרויקט נכתב עבור מרכז פרס לשלום במימון ממשלת דנמרק. העבודה בוצעה יחד עם כלכלן פלסטיני שכיסה את צד הביקוש של היבואנים והיצואנים הפלסטינים ואני עסקתי בצד הישראלי: תשתית בנמל, תשתיות מעברכ ג'למה, עמילי מכס וחברות שיגור. הפוטנציאל לשיתוף פעולה בין המשק הפלסטיני לישראלי הוא בלתי מוגבל, אבל יתממש כאשר יגיע השלום.