חוות דעת מומחה, חוות דעת מומחה לבית משפט

הערכת שווי, הערכת שווי חברות, הערכת שווי עסק, ד"ר מאיר אמיר

מתי נדרשת הערכת שווי?

הערכת שווי נועדה לתת ערך כספי נוכחי לעסק קים. הבסיס להערכת שווי של עסק קים הוא כמובן ערכו בהווה, ערך שבא לידי בטוי במערכת הדיווח הפורמלית שלו, ספרי החברה, הכוללים את המאזן המעודכן שלו, דוח רווח והפסד ותזרים המזומנים שלו. לכן, כל הערכת שווי של עסק קיים מתחילה בניתוח מאזני מפורט, של השנה השוטפת ושל השנים הקודמות כדי לקבל הערכה ראשונית על העסק, מבנה ההכנסות וההוצאות שלו, נכסי העסק, מצבת חובותיו, תזרים המזומנים שלו וההון העצמי שלו. בסיום שלב זה אנו יכולים לסכם לעצמנו את השווי הנכסי הנוכחי של העסק.

שלבי הכנת הערכת שווי

בשלב הבא יש ללמוד את הסביבה התחרותית שבה פועל העסק כדי לגבש שורה של הנחות לגבי התפתחות העסק בשנים הקרובות, כדי לחשב את השווי העתידי שלו הנובע מהמפוטנציאל העסקי שלו, יכולתו לייצר תזרים מזומנים עתידי. כאן אנו נוטשים את העולם הפורמלי של ספרי החברה ועוברים להערכות, שיש להן מימד סוביקטיבי, לגבי התפתחות ההכנסות וההוצאות בעתיד. כל ההנחות לגבי העתיד צריכות להיות מעוגנות בלימוד קפדני של העסק, הסביבה העסקית שלו, יתרונותיו היחסיים, מבנה התחרות, התפתחויות צפויות, מבנה הביקוש למוצריו  או שרותיו וכל אלמנט נוסף של אי וודאות.

מתזרים מזומנים להערכת שווי

על בסיס ההנחות אנו בונים את תזרים המזומנים העתידי הנקי שמהווה את שווי הפעילות של העסק. (EV) שהוא התזרים החופשי של העסק לאחר השקעות, כולל השקעות בהון חוזר ולאחר מס. זהו הערך הנוכחי של העסק לפני היוון, השווי  שלו למועד עריכת הערכת השווי. המשתנה העיקרי בהערכת שווי, לאחר שהצגנו את תזרים המזומנים הנקי הוא כמובן מקדם ההיוון, שיעור הריבית  הריאלית השנתית שעל פיה נהוון את הייתרות הכספיות נטו העתידיות של העסק. ככל שהעסק פועל בתחום של אי וודאות, עסקית או טכנולוגית, ככל שרמת התחרות והחדשנות בתחומו הם גדולים יותר, כן אנו  משתמשים בריבית גבוהה יותר לניכיון התקבולים העתידיים.
משווי הפעילות יש להוריד את החוב הפיננסי נטו של העסק ואז נקבל את השווי הנכסי הנקי -( NAV (Net Assets Value
בביצוע הערכת שווי מביא הכלכלן לידי בטוי את הניסיון והתובנה ה עסקית שלו, את יכולת הניתוח שלו, את יכולתו לקלוט ולהבין את העסק או החברה שאותה הוא מעריך וכמובן את היושרה שלו שמכתיבה לו את החובה לכתוב מסמך זהיר, שמרני שבה בעת מייצג נאמנה את הפוטנציאל של העסק שבו מדובר.

סיכום בנושא הערכת שווי

הערכת שווי, אם כך, היא מחד פעולה טכנית של כלכלן המנתח דוחות כספיים ומהם הוא גוזר תסריטים עתידיים אך מאידך היא גם עבודת יצירה מקורית שבה הכלכלן מטמיע ומביא לידי בטוי את תובנותיו, כושר הניתוח שלו ואת ניסיונו.

דוגמאות הערכת שווי חברות

   הערכת שווי לחברה – רשת בתי קפה ג'ו

זו דוגמה להערכת שווי שבצעתי לפני מספר שנים, בשנת 2016 אשר עתה ניתן להציג אותה פומבית. היא נערכה עבור מייסדי רשת קפה ג'ו לקראת מו"מ עם חברת דלק על מכירת חלקם בחברה. מאז הושלמה העסקה, וגם השליטה בדלק החליפה ידיים ואין מניעה להציג את התחשיב.  כמובן שכל הערכת שווי מחייבת לימוד מקיף, של הענף שבו נעשית הערכת השווי.

  הערכת שווי של אתר חדשות חרדי "בחדרי חרדים"

הערכת שווי לאתר חדשות חרדי שחייבה אותי ללמוד את הסביבה העסקית הייחודית שלו ומשם לפתח מודל של הערכת שווי מתאימה. בסופו של דבר הסכימו הצדדים על מחיר מוסכם והאתר ממשיך לפעול בהצלחה.

p01_240